SİVAS İLİ
DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
0346 223 78 40
www.sivasdkkyb.com - Sivas İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği
İlan Ara
Türü :
Irkı :
İlçe :
Hava Durumu
GENEL KURUL İLANI

İLAN

SİVAS İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİYETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

12.04.2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULKARARI

            Sivasili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğimiz aşağıdaki belirlenengündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere 12.04.2018 tarihindePerşembe günü saat 11.00 de Atatürk Caddesi Terziler Çarşısı Kat:5SİVAS adresinde Şelale Düğün Salonunda aşağıdaki gündemle OlağanGenel Kurul yapılmasına karar verilmiştir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde,toplantı çoğunluk aranmaksızın 19.04.2018tarihinde Perşembe günü aynı yer vesaatte, aynı gündemle toplanmasına karar verilmiştir.

TOPLANTI GÜNDEMİ

 1. Açılış ve Yoklama

 2. Başkanlık Divanının oluşturulması

 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması

 4. 2018-2019 iş programı ve tahmini bütçenin görüşülmesive ibrası

 5. Ana sözleşmenin birliğin çalışma konuları ile ilgiliolan tüm madde ve fıkralarda belirtilen çalışma konularının icrası için yönetimkuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve oylanması

 6. Kredi temini konusunda üyelerineyardımcı olmak üzere üyelerine birlik aracılığı ile sağlanan ayni ve nakdikredilerin ödenme şekli ve miktarlarını tespit etmek ve Birlik amaçlarınıgerçekleştirmek için bankalar ile uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan veüyelerden borç almaya ve kredi kullanmaya ve alınacak borç miktarları ilekoşulları belirlemek ve gerekli teminat ve ipotekleri vermek üzere YönetimKuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve oylanması

 7. Devlet tarafından yetiştiricilereyapılacak olan tüm desteklemelerin ve doğrudan ödemelerin birlik aracılığı ileyapılmasına ve yetiştiriciler adına hak edişleri düzenleyip, ödemeleri alıpyetiştiricilerin birliğe olan yıllık aidat, güncelleme, soy kütüğü, ön soykütüğü, küpe ücreti ve küpeleme uygulama ücreti ile diğer hizmet ücretlerinin muvafakatnameile kesildikten sonra yetiştiricilere ödenmesi için gerekli iş ve işlemleriyapmaya ve icmalleri hazırlamaya yönetim kuruluna yetki verilmesiningörüşülmesi ve oylanması

 8. Merkez Birliği, Üniversiteler,Ziraat ve Veteriner Fakülteleri ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlıilgili birimlerin ortaklaşa hazırladıkları ıslah programları ile yurt içi veyurt dışı kaynaklı projelerin hazırlanması, bu projelere iştirak edilmesi,uygulanması ve uygulanması sırasında ve Birliğin ihtiyacı doğrultusunda, daimi,sözleşmeli veya geçici personel alımı ve çıkarılması, personel maaşları ileyolluklarının belirlenebilmesi, ihtiyaç duyulacak personel sayısının tespiti,işe alınması ve işten çıkarılması, ücretlerinin belirlenmesi ile finansıkonularında karar almak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesive oylanması

 9. Birlik faaliyetlerine uygun yurt içi ve yurt dışıkurum ve kuruluşlar ile üst kuruluşlara üye olmaya ve üyelikten çıkmaya,katılım paylarını ve aidatlarını ödemeye ve bu organizasyonlarda Birliğimizitemsili için yetkili kişiyi belirlemek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi

 10. Birliğin amaçlarının gerçekleştirilmesinde aynı amacayönelik şirket kurmaya/kapatmaya veya kurulmuş olan şirkete ortak olmaya ve buşirketlerin kuruluşu ve ortak olunması için ortaklık paylarını belirlemeye veortak olunan şirketlerin sermaye artırımlarını ödemek üzere gerekli olan iş veişlemleri yapmaya yönetim kuruluna yetki verilmesiningörüşülmesi ve oylanması

 11. Birlik konuları ile ilgili olarak IPARD, ORAN, TKDK, KırsalKalkınma Projesi hazırlama, hazırlatma konuları ile ilgili iş ve işlemleriyapmaya ve Kırsal Kalkınma Projesi amacıyla veya damızlık çiftlikleri kurmakmaksadıyla veya hayvan pazarı, mandıra, Süt İşleme, Süt Soğutma Merkezi,mezbahane, laboratuvar, hayvan hastanesi, yem fabrikası, silaj paketlemeyerleri kurmaya veya birlik çalışma konuları için satış yerleri ve şubebinalarının veya arsalarının alınması için pazarlık usulünün takip edilerekalınmasına/satılmasına ve alınacak gayrimenkulün niteliğini belirlemeye ve buişlerle ilgili kredi kullanmaya ve karar almaya konu hakkındaki iş ve işlemleriyapmaya ve yaptırmaya ve Birlik konuları ile ilgili imalat ve inşaat işlerininteklif alma usulü ile yapılması ve ihtiyaç halinde bu ve vb. konular da kredikullanmak için yönetim kuruluna yetki verilmesiningörüşülmesi ve oylanması

 12. Birlik faaliyetlerine uygun yurtiçi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlar, konsey, kit, oda vb. gibi üst kuruluşlaraüye olma ve üyelikten çıkma, katılım paylarını ve aidatlarını ödeme ve buorganizasyonlarda Birliğimizi temsili için yetkili kişiyi belirlemek üzereyönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve oylanması

 13. Birlik üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve üstünverimli ırk çalışmalarını yürütmek üzere yurt içinden ve yurt dışındanalımlarla damızlık sürüsü oluşturulmasına veya bu amaçlarla Yönetim KuruluTarafından uygun görülecek kişi veya kuruluşlarla sözleşmeli damızlık koç, tekeveya dişi koyun, keçi yetiştirilmesi ile oluşturulacak sürüye her ırktankoyun–keçi alınmasına ve bu sürülerden öncelikli olarak birlik üyelerinedamızlık hayvan satışı için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi veoylanması

 14. Birlik üyelerine ait hayvanların ve diğer çıktıların(et-süt-yapağı-damızlık vb) satışlarının yapılabilmesi, üyelere çeşitlikonularda danışmanlık hizmetlerinin Birlik aracılığı ile verilebilmesi içinyönetim kuruluna yetki verilmesiningörüşülmesi ve oylanması

 15. Organize Koyun Keçi Yetiştiriciliği yapmak amacıylagerekli Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla işbirliği yapmaya, Organize Koyun KeçiYetiştiriciliği Bölgeleri kurmaya ve kurulacak olan Organize Koyun KeçiYetiştiriciliği Bölgelerindeki parsellerin, hayvan barınaklarının öncelikliolarak birlik üyelerine olmak üzere tahsis etmeye ve bu konularla ilgili hertürlü iş ve işlemleri yapmaya Yönetim Kuruluna Yetki verilmesinin görüşülmesi veoylanması

 16. Üyelerin ihtiyaçlarına yönelikyapılan veya yaptırılacak olan küpe ve küpe uygulama ücretleri, aşılama, ilaç,kırkım, güncelleme ve hayvan sayımı, Basılı Görsel yayın çıkarma vb. ücretlerinbelirlenmesi, güncelleme veya diğer gerekli hallerde her türlü hizmet satınalınması için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve oylanması

 17. Canlı ve/veya cansız demirbaş alımıve demirbaşların terkini konusunda karar almak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesiningörüşülmesi ve oylanması

 18. Diğer birlikler ile çeşitlifaaliyetlerde işbirliği yapılabilmesi adına yönetim kuruluna yetki verilmesiningörüşülmesi ve oylanması

 19. İhtiyaç duyulan ilçelerde hizmetbüroları açılması, bürolara ait demirbaş ve giderlerinin karşılanabilmesi adınayönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve oylanması

 20. İmalat ve inşaat işlerinin pazarlıkusulü ile yaptırılabilmesi adına yönetim kuruluna yetki verilmesiningörüşülmesi ve oylanmasıb

 21. İlimiz bünyesinde damızlık üretimmerkezi kurulması, kapatılması damızlık üretim merkezi için gerekli çalışmalarıve işlemleri yapma, yaptırma ve il sınırları içerisinde hayvancılık tesisikurmaya uygun yer alımı için limit belirleme ve satma adına yönetim kurulunayetki verilmesinin görüşülmesi ve oylanması

 22. Birliğimizi temsilen yurt içi ve yurt dışındadüzenlenen veya direkt Birliğimiz tarafından düzenlenen eğitim, toplantı,seminer, panel, fuar, gezi, festival, yarışma vb. etkinliklere katılmasıhususunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve oylanması

 23. Birliğin tanıtımı ve temsili amacıyla her türlüorganizasyon, sosyal faaliyet ve etkinliklere katılarak Birlik adına ödülverilmesi-alınması, il sınırları içinde sosyal ve mali yardım ve katkılardabulunulması, tahmini bütçe ile belirlenen yönetim kurulu temsil ve ikramharcamaları kapsamında harcama yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesiningörüşülmesi ve oylanması

 24. İhtiyaç duyulduğu taktirde araçkiralama ve/veya satın alınabilmesi, mevcut araçların ise gerektiğinde satışişlemlerinin pazarlık usulü yapılabilmesi adına yönetim kuruluna yetkiverilmesinin görüşülmesi ve oylanması

 25. Üyelerin ihtiyaçları ve/veyaprojelerde kullanılmak üzere her türlü alet ekipman alımı/satımı ve üyeleredağıtılmak üzere çeşitli ihtiyaç ürünlerinin pazarlık usulü ileyaptırılabilmesi adına yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve oylanması

 26. Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerine ödenecekhuzur hakkı ile yönetim kurulu üyeleri, denetleme kurulu üyeleri ve merkezbirliği delegelerine verilecek yurt içi ve yurt dışı yolluk (gündelik,konaklama, harcama) tutarlarının belirlenmesi

 27. Üye Giriş aidatı, yıllık aidat, ön soy kütüğü, soykütüğü, diğer mal ve hizmet bedellerinin belirlenmesi

 28. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliğitemsilcilerinin asıl ve yedek üyelerinin 4 yıllığına belirlenmesi

 29. Dilek ve temenniler

 30. Kapanış


Duyurular
SİVAS İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
Bankalar Caddesi 1. Park Sokak Orhan İş Merkezi B Blok Kat 1 No:16-17 SİVAS
Tel : 0346 223 7840 - Fax : 0346 224 9181
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Powered by .NET