SİVAS İLİ
DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
0346 223 78 40
www.sivasdkkyb.com - Sivas İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği
İlan Ara
Türü :
Irkı :
İlçe :
Hava Durumu
TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ-www.tarim.gov.tr

ÇİFTÇİLERETARIMSAL DANIŞMANLIK DESTEĞİ

 

        Ülkemizin tarımsal yayım vedanışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasınısağlamak üzere.tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan çiftçilerin/tarımsalişletmelerin desteklenmesi amacıyla Tarımsal Yayım ve Danışmanlık HizmetlerineDestekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ 21 Mayıs 2009 tarihli resmi gazetedeyayınlanmıştır.

TarımsalDanışmanlık Yetki Belgesi Verilecek Kişi ve Kuruluşlar

a)Tarım danışmanı istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat odaları,

b)Tarım danışmanı istihdam eden dernekler ve vakıflar,

c)Sözleşme karşılığında çiftçilere/tarımsal işletmelere, üreticiörgütlerine/ziraat odalarına tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulanve tarım danışmanı istihdam eden şirketler,

ç)Çiftçilere/tarımsal işletmelere, üretici örgütlerine/ziraat odalarına tarımsaldanışmanlık hizmeti sunmak üzere sözleşme imzalayan serbest tarım danışmanları

 

Tarım yayımcısının/danışmanının görevleri :

 

a) Üretimin heraşamasında göreviyle ilgili konularda tarımsal işletme sahiplerine veya hizmetverdiği diğer birimlere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, gerektiğindeilgili mevzuata uygun tarımsal uygulamalar yapmak,

b) Bitkisel vehayvansal üretime yönelik sürdürülebilir üretim teknikleri konusunda her türlübilgi ve yeni teknolojinin hedef kitleye ulaştırılmasını sağlamak,

c) Çevrenin, doğalkaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması için tarımsal işletmesahiplerini ve hedef kitleyi bilgilendirmek,

ç) Tarımsalişletmelerin daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve etkin bir şekilde ürünve hizmet pazarına yönelmelerine katkıda bulunmak,

d) İşletmeekonomisi yayımı/danışmanlığı yapmak, gerekli tavsiyelerde bulunmak,

           

e) İşletmelerinekonomik analizleri, gelişim planlamaları, iş ve sermaye verimliliğininiyileştirilmesi ve aile işletmelerine özgü sorunlar, ev ekonomisi vemekanizasyon konularında yayım/danışmanlık yapmak,

f) Tarımdaçalışanların mesleklerini daha iyi yapmaları için, gerekli kişisel gelişim vegirişimcilik eğitimlerini yapmak,

g) Görevli olduğukonularla ilgili olarak düzenlenecek eğitimlere katılmak,

ğ)Yayım/danışmanlık faaliyetlerinde basılı, sesli ve görüntülü kitle yayımvasıtalarından yararlanmak ve bunları hazırlamak ve hazırlanmasına katkıdabulunmak,

h) Tarımsal yayımve danışmanlık faaliyetleriyle ilgili veri toplamak, kayıt tutmak,

ı) Tarımsal üretimikayıt ve kontrol altına alacak belgelerin düzenlenmesini sağlamak,

i) Üreticiörgütlenmesi konusunda çalışmalar yapmak.

 

Hizmet verilecek işletme sayısı ve işletmeziyaretleri :

Tarımsal danışmanlık hizmetiverecek kişi ve kuruluşlarda bir tarım danışmanının hizmet vereceği azamiişletme sayıları ve bu işletmeleri kontrol sıklıkları ;

a) Seracılık: İşletme Sayısı 50,Kontrol Sıklığı Yılda 52,

b) Bahçe Bitkileri: İşletme Sayısı 60,Kontrol Sıklığı Yılda 24,

c) Tarla Ziraatı (sulu): İşletme Sayısı 60,Kontrol Sıklığı Yılda 15,

ç) Tarla Ziraatı (kuru): İşletme Sayısı 70,Kontrol Sıklığı Yılda12,

d) Büyükbaş Hayvancılık (süt): İşletme Sayısı50, Kontrol Sıklığı Yılda 40,

e) Büyükbaş Hayvancılık (besi): İşletmeSayısı 80, Kontrol Sıklığı Yılda 24,

f) Küçükbaş Hayvancılık: İşletme Sayısı 80,Kontrol Sıklığı Yılda 24,

g) Su Ürünlerinde: İşletme Sayısı 15, KontrolSıklığı Yılda 24,

ğ) Arıcılık: İşletme Sayısı 50, KontrolSıklığı Yılda 18,

h) Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği: İşletmeSayısı 60; Kontrol Sıklığı yılda 24,

ı) Organik Tarım: İşletme Sayısı 50, KontrolSıklığı bu maddenin birinci fıkrasının ç) bendi için yılda 12, c) bendi içinyılda 15, ğ) bendi için yılda 18, b), e), f), g) ve h) bentleri için yılda 24,d) bendi için yılda 40,

i) Karma işletmeler (Bir tarım danışmanınınhizmet vereceği işletme tipinin birden fazla olması durumu): İşletme Sayısı 60.

 

            Destekleme kapsamında tarımsaldanışmanlık hizmeti satın alacak tarımsal işletmeler aşağıdaki koşullarısağlamak zorundadır.

a) Çiftçi kayıtsistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü altı kayıt sistemineve/veya su ürünleri kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veyakoyun-keçi kayıt sistemine kayıtlı olmak,

b) Aşağıdakikriterlerden en az birini sağlamak,

1) Örtü altında en azüç dekar alanda üretim yapmak,

2) Bağ-bahçede en azon dekar alanda üretim yapmak,

3) Tarla ziraatında;kuruda en az yüz dekar veya yarısından fazlası kuru olmak kaydıyla kuru ve sulutoplam en az yüz dekar, suluda en az elli dekar alanda üretim yapmak,

4) Hayvancılıkta; sütsığırcılığı yapan işletmelerde en az onu sağmal olmak kaydıyla en az yirmibüyük baş sığır, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az elli baş sığır veküçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az yüz küçükbaş hayvana sahip olmak,

5) Arıcılıkta en azelli adet arı kolonisine sahip olmak,

6) Su ürünleri üretimtesisine sahip olmak.

SİVAS İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
Bankalar Caddesi 1. Park Sokak Orhan İş Merkezi B Blok Kat 1 No:16-17 SİVAS
Tel : 0346 223 7840 - Fax : 0346 224 9181
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Powered by .NET